کامپوزیت دندان خرگوشی

کامپوزیت و ترمیم دندان خرگوشی دندانهای خرگوشی زمانی رخ می دهند که دندانهای بالایی با فشار بیشتر به