«دوره دندانی مختلط»

در زمانی‌که فقط دندان‌های شیری در دهان فرد می‌باشد، اصطلاحاً به آن «دوره دندانی شیری» (از تولد تا حدود ۶ سالگی) و در صـورتــی‌که هم دنـدان‌های شیــری و هم دندان‌های دائمــی در دهـان باشنــد، به آن «دوره دنـدانـی مختلـط» (از حدود ۶ سالگی تا ۱۲ سالگی) و در صورتی که فقط دندان‌های دائـمی در دهـان باشند، به آن «سیستم دندانی دائمی» گفته می‌شود .دندان‌های دائمی به تعداد ۳۲ عدد می‌باشد که اولین آن در ۶ سالگی رویش می‌یابد و دندان‌های عقل آخرین گروه از دندان‌ها می‌باشند که در محدوده سنی ۱۸ تا ۲۰ سالگی رویش می‌یابند.

تعداد دندان‌های شیری ۲۰ عدد است. این دندان‌ها به صورت میانگین از حدود ۸ ماهگی شروع به رویش می‌کنند و تقریباً تا ۲/۵ سالگی همه دندان‌های شیری رویش می‌یابند. از این میان ۸ عدد آن مربوط به دندان‌های آسیا است. (۲ عدد فک بالا سمت راست،۲ عدد فک بالا سمت چپ، ۲عدد فک پایین سمت راست،۲ عدد فک پایین سمت چپ )

این مقاله را هم بخوانید: مراحل کشیدن دندان همراه با ویدیو و نکات درمانی

در حدود سنی ۷-۶ سال یک دندان دائمی آسیای بزرگ در هر طرف فکین –بدون افتادن دندان شیری– به دندان‌های کودک اضافه می‌شود. این دندان انتهایی و عقبی ترین دندان کودک در این سن و ششمین دندان در صورت شمارش از خط وسط است.

با توجه به توضیحات فوق درمی یابیم که در این سن کودک ۲۴ دندان خواهد داشت. (۶ دندان در هر نیم فک). اگر به دندانهای کودک نگاه کنید در هر فک در هر طرف ۳ عدد دندان آسیا وجود خواهد داشت و این آسیای سوم همان دندانی است که دائمی بوده و در سن ۶ سالگی شروع به رویش می‌کند. از آنجا که اکثر والدین متوجه رویش این دندان نمی‌شوند (چون با رویش این دندان دائمی، هیچ دندان شیری از کودک نمی‌افتد)، این دندان به سرعت پوسیده شده و یا گاها کشیده می‌شود با این تصور که دندان شیری است و دندان جایگزین آن می‌شود! اما این تصور غلط است و با کشیدن این دندان، هیچ دندانی جایگزین آن نمی‌شود و کودک از یک دندان بسیار مهم در فک بی‌نصیب می‌گردد. بنابراین در این محدوده سنی باید توجه ویژه‌ای به دندان‌های کودک شود. بدین صورت که با رسیدن کودک به سن ۶ سالگی دندان‌های کودک بررسی شود و در صورتیکه دندان آسیای سومی مشاهده شد باید توجه کرد که این دندان دائمی است و بایست به خوبی از آن مراقبت کرد.