عفونت و آبسه دندان کودکان

عفونت و آبسه دندان کودکان خیلی از کودکان در سنین کم به دلیل ناآگاهی و یا عدم اهمیت