چه زمانی می توان بعد از ایمپلنت غذا خوردن را شروع کرد؟

چه زمانی می توان بعد از ایمپلنت غذا خوردن را شروع کرد؟ توصیه می شود پس از دریافت