علت اضطراب شدید یا به تعویق انداختن وقت دندانپزشکی چیست؟

علت اضطراب شدید یا به تعویق انداختن وقت دندانپزشکی چیست؟ برای بسیاری از افراد، رفتن به دندانپزشک تجربه