پس از درمان ایمپلنت از چه چیزهایی باید اجتناب کنید؟

پس از درمان ایمپلنت از چه چیزهایی باید اجتناب کنم؟ اگر به تازگی جراحی ایمپلنت انجام داده اید،