عوارض احتمالی کاشت دندان در یک روز

کاشت ایمپلنت دندانی فوری اگرطی حوادث ناگوار دچار آسیب های شدید دندانی شده اید که منجر به شکست