زمان مناسب عصب کشی دندان

زمان مناسب عصب کشی دندان عصب کشی دندان یکی از جدیدترین روش های پیشگیری از دندان درد است.