علت دندان قروچه در خواب

دندان قروچه چیست؟ آیا تا به حال در حالی که دندان های خود را به شدت روی هم