علت فوبیای کودکان از دندانپزشکی چیست؟

علت فوبیای کودکان از دندانپزشکی چیست؟ برخی از کودکان فقط به این دلیل از دندانپزشکی می ترسند چون