عصب کشی در بیهوشی

عصب کشی در بیهوشی در چند دهه اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی در زمینه دندانپزشکی ، متخصصین