تصورات اشتباه درمورد ایمپلنت دندان

جراحی ایمپلنت دندان جراحی ایمپلنت دندانی روشی است که ریشه‌های دندان را با پایه‌های فلزی و پیچ مانند