ایمپلنت یک روزه یا فوری چیست؟

ایمپلنت های یک روزه یا فوری چیست؟ هنگامی که دندانتان را در اثر حادثه رانندگی، تصادف و یا