پس از طی مراحل فوق و انتخاب دندانهای مناسب به مرحله چیدن دندان ها می رسیم . این مرحله نیز پیر و قوانین خاصی بوده که با رعایت آنها میتوان هر چه بیشتر بر زیبایی چهره بیمار افزود. نظرات مختلفی در مورد نحوه چیدن دندان های قدامی ارائه شده است :

منظور از دنچر یک دست دندان کامل مصنوعی است.

محققین معتقد هستند که دندانها را در همان محلی که روئیده اند باید قرار داده شوند.

مارتیو می­گوید از شباهت های خانوادگی برای برقراری زیبای در بیماران می توان کمک گرفت . ازطرفی نیمرخ بیمار ، شکل قوس فکی و خط لبخند بیمار نیز می تواند راهنمای مناسبی جهت تعیین محل دندان های قدامی باشد.

فاکتورهای مانند سن ، جنس ، شخصیت و غیره سبب ایجاد تنوع فراوان در خصوصیات دندان ها شده و مسلما توجه به آنها در ایجاد ظاهری طبیعی و زیبا برای پروتز مفید است .

شمایل محوری دندانهای قدامی فک بالا و پائین در حین رشد تحت تاثیر فشار و نیروی وارده از طرف لب ها و بافت های اطراف قرار گرفته و معمولا” موازی و هماهنگ با نیمرخ بیمار می باشد . در حقیقت نحوه چیدن دندان های قدامی در تطابق کامل با فرم چهره و نیمرخ بیمار خواهد بود . مثلا” تغییری که در نما یل محوری دندان لاترال نسبت به دندان سانترال بوجود می آید از پروفایل بیما رتبعیت می کند. مسلما اگرجنین هماهنگی و تطابقی در اجزاء مختلف صورت ودهان وجود نداشته باشد ناهنجاریهای مختلفی مانند PROGNATISM و RETROGNATISM فک پایین ایجاد خواهد شد .

در بیمارانی که فک پایین آنها عقب رفته است وجو د تمایل لینگوالی در چیدن دندان های قدامی فک بالا و تمایل لبیالی در دندانهای قدامی فک پائین می تواند راهنمای مناسبی جهت درست چیدن این دندان ها باشد . نقطه مقابل این حالت در بیماران PROGNATISM مشاهده می شود که در آنها لبه انسیزالی دندانهای قدامی بالانسبت به قسمت سرویکالی آن بیرون زده و برجسته تر است .

شاری به نکته مهم دیگری اشاره کرده است که عبارت از تمایز و جدا بودن دندان ها می باشد. او معتقد است سطوح پروگزیمالی دندان های قدامی بوسیله نخ دندان باید کاملا تمیز شود.با اینکار در پروتز کامل دندانها کاملا  مشخص بوده و حدود هر کدام معلوم می شود.

FRUSH و FISHER معتقدند برای ایجا دظاهری طبیعی در پرونز

باید فاکتورهای سن ، جنس و شخصیت را در انتخاب و چیدن دندان های مصنوعی در نظر داشت .اولین گام در این جهت این است که برای آقایان دندانهای با ظاهر خشن و مردانه و در خانمها دندانهای ظریف و متناسب انتخاب کنیم.

در چیدن دندان های قدامی بایستی بداین نکات توجه نمود: – موقعیت قدامی – خلفی دندان ها – موقعیت فوقانی – تحتانی دندانها ، شیب دندانها

موقعیت قدامی – خلفی دندان ها در چیدن دندان  :

چیدن دندان های قدامی باید بگونه ای باشد که وقتی به ریشه های فرضی آنها از بالا نگاه می کنیم در جلوی ریج قرا رگیرند .هرگز دندانهای قدامی را نباید در عقب ریج قرارداد.

چرا که از مهمترین مسائلی که SUPPORT عضله مدور لبها و سایر عضلات مربوطه را به مخاطره می اندازداین است که دندانهای قدامی فک بالا را عقب ترا زریج باقیمانده بچینیم.

اغلب دندانپزشکان به تکنسین های لابراتوار توصیه می کنند که   برای چیدن دندان های قدامی  آنها را بر روی ریج بچینند . بدون در نظر گرفتن میزان تحلیل ریجها چیدن  دندان های قدامی در محل مناسب تنها راه ایجاد حداکثر زیبایی است.

برای تعیین موقعیت صحیح دندانهای قدامی از بعد قدامی – خلفی می توان از یکسری نکات ، راهنما سود جست که عبارتند از:

الف – موقعیت انتی دندانها در رابطه با انسیزیوبابیلا

مطالعات SCHIF MAN و سایر افراد نشان داده اگر از قسمت میانی کام و محل انسیزیویاپیلاد و خط بگذرد محل دندانهای انسیزال بالا حدود 8 – ۱۰ میلیمتر جلوتر از محل تقاطع این دو خط می باشد . امتداد این خط همچنین از قسمت میانی دندان کانین عبور می کند

دندان سانترال باید در محلی قرار گیرد که در صورت تحلیل ریج باقیمانده انسیزیویایی کمتر تحت تاثیر قرارگرفته و وضعیت باثباتی داشته باشد . درچیدن و تعیین محل دندانهای ثنایای کناری وکانینها میتوان ازتماس لب بالا به عنوان راهنما کمک گرفت.

ب – چیدن افقی دندان ها در رابطه با وستیبول لبیا لی:

سطوح لبیالی دندانهای قدامی طبیعی تا حدی می تواند جلو بیاید که وستیبول لیبال به آن اجازه می دهد . این سطوح در دندان های مصنوعی نیز باید در موقعیتی قرار گیرند که ریشه های فرضی آنها با جهت تحلیل ریجها هماهنگی داشته باشد.

ج- چیدن  فوقانی – تحتانی دندان های قدامی:

لب پائین بهترین راهنما برای تعیین محل عمودی دندانهای قدامی است .دندانهای سانترال فک بالابایدبگونه ای قرارگیرند که در هنگام تلفظ حروف F و تماس ملایمی با لب پائین داشته باشند .اگر حروف F مانند تلفظ شود نتیجه می گیریم که دندانها خیلی پایین چیده شده اند.

موقعیت عمودی دندانهای قدامی فک پائین نیز در رابطه با لب پائین سنجیده می شود . هنگامی که دهان کمی باز است دندانهای کانین و پره مولر اول بایدهم سطح لب باشند.

در نظر گرفتن شیب دندان ها  در چیدن دندان :

شیب دندانها و زاویه محور طولی آنها را می توان با استفاده ازکیسهای تشخیصی و یا عکسهای قبلی بیمار اگر در دسترس باشد مورد بررسی قرارداد . گاهی اوقات شیب ریج باقیمانده در ناحیه قدامی می تواند در تعیین شیب دندانهای قدامی کمک کند. در بسیاری از موارد شیب دندانهای قدامی تابعی از نیمرخ بیماران است . یک بیمار با نیمرخ پروگناتیسم ممکن است درفک پائین دارای دندانهای قدامی با شیب لینگوالی و درفک بالا با شیب لبیالی باشد  عکس این حالت در بیمار با نیمرخ رتروگناتیسم مشاهده می شود.

در چیدن دندانهای قدامی می توان از راهنمای دیگری بنام خط لبخند نیز استفاده کرد . لبخند مانند قابی برای دندانهای بیمار است .اگر فردی دا رای لبخندی زیبا نباشد همیشه غمگین و کسل خواهد بود . شواهد نشان می دهند که یک ترکیب دندانی زمانی زیبا و دلپذیر است که بین لبه انسیزالی دندانهای قدامی فک بالا و انحناء فوقانی لب پائین هماهنگی وجود داشته باشد و اگر چنین هماهنگی برقرار نباشد مسلما از دید بیننده مخفی نمی ماند .

دندانهای خلفی در چیدن دندان  :

هرچند مهمترین نقش در ظاهر بیمار ا ز آن دندانهای قدامی است و در مورد دندانهای خلفی بیشتر به نقش آنها در فونکسیون توجه می شود ولی بهرحال دندانهای خلفی نیز باید بعنوان یکی از عوامل مهم در ظاهر بیما رتلقی شوند (۳).

خوشبختانه به غیر از موارد خاص چیدن دندانهای خلفی برطبق اصول تضادی با زیبایی ندارد. اگرچه دندانهای خلفی در رابطه با دندانه ای قدامی حیده میشوند. با این وجود بیشتر تحت تاثر قسمت طرفی وخلفی فکین بوده که از قسمت قدامی متمایزاست .

در انتخاب دندانهای خلفی به این فاکتورها توجه می کنیم : رنگ ، عرض  با کولینگوالی ، عرض مزیودیستالی ، طول ونوع دندانها (میزان شیب و جنس دندان).

نوع دندانهای خلفی از نظر ماده اولیه :

معمولا” جنس دندانهای خلفی از رزینهای اکریلی و پرسلن پخته شده در حضور هوا یا خلا و یا مخلوطی از رزینهای اکریلی و سطوح اکلوزالی فلزی ساخته میشوند.

دندانهای خلفی که از جنس رزین اکریلی ساخته شده اند سریعتر از دندانهای پرسلن سائیده می شوند و در مورد برخی بیماران به آسانی رنگ می گیرند.