مراقبت های لازم بعد از جراحی دندان عقل

اگر در حین کشیدن دندان عقل نهفته دچار آسیب عصبی شوم چه اتفاقی می افتد؟ جدی ترین عارضه