کشیدن دندان شیری کودکان بدون درد

کشیدن دندان شیری کودکان بدون درد بچه‌ها معمولاً از شش یا هفت سالگی شروع به از دست دادن