چه کسانی باید لمینت دندان انجام دهند؟

کاندیدای مناسب لمینت دندان لمینت دندان (لمینت پرسلن که به ونیر پرسلن معروف است) پوسته ای نازک است