تفاوت ایمپلنت دیجیتال و معمولی

تفاوت ایمپلنت دندانی دیجیتال و معمولی بین ایمپلنت های دندانی فوری و سنتی تفاوت های اساسی وجود دارد،