فلورایدتراپی دندانپزشکی و فواید آن برای کودکان

فلورایدتراپی دندانپزشکی و فواید آن برای کودکان چیست؟ پیشگیری از به وجود  حفره ها بهتر از درمان