چگونه اضطراب یا فوبیای دندانی می تواند بر سلامت دهان شما تأثیر بگذارد؟

علت اضطراب بیماران از دندانپزشکی چیست؟ اضطراب دندانی ترس، اضطراب یا استرس مرتبط با محیط دندانپزشکی است. ترس