فواید بی حسی و بیهوشی دندان در دندانپزشکی

فواید بی حسی و بیهوشی دندان در دندانپزشکی هیچ چیز سخت تر یا دردناکتر از دندان درد نیست