آرامبخشی (سدیشن)

آرامبخشی (سدیشن) در دندانپزشکی به چه معناست؟ دندانپزشکی آرامبخش، شما را در طول مراحل دندانی راحت نگه