درد کمتر با استفاده از بیهوشی در درمان دندان

درد کمتر با استفاده از بیهوشی در درمان دندان درمان دندان بدون درد همیشه یکی از اهداف اصلی