تأخیر در شروع ترمیم دندان در کودکان و پیامدهای آن

تأخیر در شروع ترمیم دندان در کودکان و پیامدهای آن ترمیم دندان از جمله روش‌های معمول درمانی