کاهش استرس با بیهوشی در درمان دندان

کاهش استرس با بیهوشی در درمان دندان بیهوشی یک فرایندی است که در آن بیمار به صورت موقتی