انواع بریج دندان

انواع بریج دندان چهارنوع پل دندان پزشکی یا همان بریج دندان وجود دارد که ممکن است دندان پزشک،