پیوند استخوان دندان

پیوند استخوان دندان هنگامی که بیمار دندان خود را از دست می دهد، اگر به سرعت تعویض نشود،