سدیشن یا بیهوشی در دندانپزشکی

سدیشن یا بیهوشی در دندانپزشکی چیست؟ بسیاری از افراد هنگام مراجعه به دندانپزشکی و انجام کارهای دندانپزشکی دچار