انواع بی حسی مورد استفاده در جراحی دندان

انواع بی حسی مورد استفاده در جراحی دندان جراحی دندان، به ویژه زمانی که از بیهوشی استفاده می